ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
 
 
Όροι χρήσης

Η έννοια λέξεων ή φράσεων που αναγράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αποδίδεται στην ενότητα ‘ΣΤ. Ορισμοί’, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων (στο εξής ‘Όροι’) που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της Επιχείρησης και της VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ δεσμεύοντας τα μέρη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (στο εξής 'VIVA').
 
Α. Προϋποθέσεις συνεργασίας
Η παροχή και λήψη οποιασδήποτε Υπηρεσίας VIVA τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης και διατήρησης εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ της VIVA και της Επιχείρησης των κάτωθι προϋποθέσεων σωρευτικά: 1. H VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε., ΑΦΜ: 997671771, ΔΟΥ: ΦΑΕ Aθηνών έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου και δραστηριοποιείται ως Ίδρυμα Πληρωμών νομίμως αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3862/2010. Η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και τα στοιχεία επικοινωνίας (φυσικής και διαδικτυακής) της VIVA εμφανίζονται στο διαδικτυακό της τόπο.
2. Η VIVA έχει συνάψει και διατηρεί εν ισχύ συμβάσεις με Τράπεζες ή/και τρίτους φορείς έκδοσης ή/και αποδοχής Καρτών, δυνάμει των οποίων έχει τη δυνατότητα αποδοχής (acquiring) και εκκαθάρισης Συναλλαγών, η καταβολή του αντιτίμου των οποίων πραγματοποιείται με Κάρτα ή μέσω εμβάσματος.
3. Κάθε επικοινωνία με τις Τράπεζες ή/και τρίτους φορείς έκδοσης ή/και αποδοχής Καρτών με τους οποίους έχει συμβληθεί η VIVA για την αποδοχή (acquiring) και εκκαθάριση Συναλλαγών, πραγματοποιείται μεταξύ των φορέων αυτών και της VIVA, αποκλειόμενης της απευθείας επικοινωνίας ή/και συναλλαγής μεταξύ αυτών και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο των Συναλλαγών και των Υπηρεσιών που διέπονται από την παρούσα.
4.Η Επιχείρηση έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη από την VIVA Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης και η ταυτοποίησή της διατηρείται εν ισχύ υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τυχόν εξαιρέσεις που προβλέπονται στους Όρους.
5. Οι ελάχιστες απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές πληρούνται και διατηρούνται εν ισχύ.
 
Β. Γενικοί όροι παροχής
1. Ευθύνη έναντι των καταναλωτών
1.1 Η Επιχείρηση έχει την αποκλειστική επιμέλεια και φέρει την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά στην πληρότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με τα Προϊόντα και την ίδια την Επιχείρηση και τη δραστηριοποίησή της με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές παρέχονται ή/ και δημοσιοποιούνται (π.χ. αυτοπρόσωπα, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου Επιχείρησης).
1.2 Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την τήρηση εκ μέρους της Επιχείρησης των υποχρεώσεών της έναντι των καταναλωτών, οι οποίες πηγάζουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά από τις διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή, περί διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με τις οποίες η Επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται συναλλασσόμενη με τον εκάστοτε καταναλωτή.
1.3 Η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δυνάμει των άρ. 4 και 4α του Ν. 2251/1994 στις συμβάσεις από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη Συναλλαγή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος που παρήγγειλε, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το Προϊόν στην αρχική του κατάσταση, στο βαθμό που είναι δυνατόν ανάλογα με την φύση του Προϊόντος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλειόμενης της επιβάρυνσης του καταναλωτή με οποιαδήποτε δαπάνη πλην των εξόδων επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο της Συναλλαγής εντός τριάντα (30) ημερών.
1.4 Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει τα Προϊόντα χωρίς πραγματικά και νομικά ελαττώματα ή ελλείψεις, έγκαιρα και εμπρόθεσμα και με την επιβαλλόμενη επιμέλεια λαμβάνοντας κάθε μέριμνα για την προστασία των καταναλωτών και της δηλωθείσας βούλησής τους.
1.5 Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει  όσον αφορά τυχόν μη εκπλήρωση της παραγγελίας του καταναλωτή/ πελάτη της Επιχείρησης, τη μη παράδοση ή παροχή ή μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παράδοση ή παροχή Προϊόντων, ή την ύπαρξη ελαττωμάτων ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των παραγγελθέντων Προϊόντων. Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση σχετικά θα επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ της Επιχείρησης και του ενδιαφερόμενου καταναλωτή/ πελάτη της Επιχείρησης.
1.6 Συναλλαγές που έχουν ως αντικείμενο Προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν εδώ τον κατάλογο απαγορεύεται να ολοκληρώνονται μέσω της VIVA. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Επιχείρηση προέβη σε Συναλλαγή κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου Δ.2.1 (ζ) των Όρων και η VIVA δύναται να προβεί σε διακοπή των παρεχομένων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση χωρίς περαιτέρω όχληση.
 
2.Σήματα – Διακριτικά γνωρίσματα
2.1 Μοναδικός κύριος και δικαιούχος των σημάτων και των εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων, καταχωρημένων ή μη, που χρησιμοποιεί η VIVA προς διάκριση της ιδίας και των Υπηρεσιών VIVA είναι η VIVA και οι δικαιοπάροχοι αυτής.
2.2 Η VIVA δύναται να παρέχει εγγράφως στην Επιχείρηση την ειδική άδεια να χρησιμοποιεί τα ως άνω σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα με σκοπό τη γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές της συνεργασίας της με τη VIVA, τις δυνατότητες που αυτή τους παρέχει και την προώθηση της χρήσης των δυνατοτήτων αυτών στο πλαίσιο της Συναλλαγής που πραγματοποιούν.
2.3 Σε συνέχεια της ως άνω ειδικής άδειας που τυχόν παράσχει η VIVA στην Επιχείρηση, η Επιχείρηση οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με τη VIVA να έχει αναρτημένα σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου Επιχείρησης ή/και του Φυσικού Σημείου Πώλησης τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της VIVA και να αναφέρει σε κάθε προωθητική της ενέργεια τη δυνατότητα εξόφλησης των Προϊόντων με χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Υπηρεσίες VIVA, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω ενέργειες της Επιχείρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση της VIVA και σε αντιστοιχία με τις Υπηρεσίες VIVA που έχει ενεργοποιήσει και λαμβάνει η Επιχείρηση.
2.4 Ρητά διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση αποκτά μόνο το δικαίωμα χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της VIVA δυνάμει της ειδικής άδειας που θα της παρασχεθεί και σύμφωνα με τις οδηγίες της VIVA περί της χρήσης αυτών, στο πλαίσιο και για τη λειτουργία της συνεργασίας μεταξύ των μερών και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διατηρείται σε ισχύ.
2.5 Ρητά διευκρινίζεται ότι τα σήματα των Καρτών ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στους Διεθνείς Οργανισμούς (Mastercard International ή Visa International ή Diners International ή American Express κ.ο.κ.) ή/και στην εκάστοτε εκδούσα Τράπεζα και στους δικαιοπαρόχους τους. Συνεπώς, η Επιχείρηση ουδέποτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών, εκτός από το δικαίωμα χρήσης τους που τυχόν της παραχωρήθηκε από τον εκάστοτε νόμιμο δικαιοπάροχο προς το σκοπό της εξυπηρέτησης της συνεργασίας της με την VIVA ή/και τις εκδούσες τις Κάρτες Τράπεζες και Οργανισμούς.
 
3. Υποχρέωση Γνωστοποίησης Μεταβολών
3.1 Επιπλέον των όποιων υποχρεώσεων περί γνωστοποίησης στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και περί της γνωστοποίησης των μεταβολών αυτών, έχει αναλάβει η Επιχείρηση στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ταυτοποίησης που προβλέπεται στους Όρους, η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη VIVA κάθε μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας της και των καταστημάτων της, καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές στο Διαδικτυακό Τόπο Επιχείρησης και στα πληροφορικά και ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιεί, καθώς και τη μεταβολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που δηλώθηκε ή γνωστοποιήθηκε στη VIVA ενόψει και στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη VIVA, ιδιαίτερα, δε, εφόσον δύναται να επηρεάσει την παροχή ή λήψη των Υπηρεσιών VIVA από την ίδια ή/και τους καταναλωτές. Η γνωστοποίηση των μεταβολών αυτών θα πραγματοποιείται επί αποδείξει και σύμφωνα με τη Διαδικασία Ταυτοποίησης που προβλέπεται στους Όρους, εάν είναι δυνατόν πριν την πραγματοποίησή τους, άλλως το αργότερο έως την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωσή τους.
3.2 Μέχρι την κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της μεταβολής στη VIVA, η Επιχείρηση ουδέν δικαίωμα έχει να αντιτάξει στη VIVA οποιοδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή επιχείρημα που στηρίζεται στη μη γνωστοποιηθείσα μεταβολή.
 
4. Επικοινωνία
4.1 Επιδόσεις εγγράφων προς την Επιχείρηση πραγματοποιούνται στη διεύθυνση των γραφείων της έδρας της Επιχείρησης που αυτή έχει δηλώσει κατά τη Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης ακόμη και στις περιπτώσεις που το προς επίδοση έγγραφο αφορά σε υποκατάστημα της Επιχείρησης.
4.2 Η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων της VIVA και της Επιχείρησης πραγματοποιείται τηλεφωνικά, με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν γένει με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει η Επιχείρηση κατά τη Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησής της ή και μέσω της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης.
4.3 Η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής η συνομιλία μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και των εκπροσώπων της VIVA μπορεί να καταγράφεται τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει το σύνολο των προστηθέντων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων σε αυτήν, σχετικά με την πιθανότητα της καταγραφής των συνομιλιών τους, επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
 
5. Διάρκεια – Καταγγελία
5.1 Η διάρκεια ισχύος της συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και της VIVA συμφωνείται αορίστου χρόνου και άρχεται με την Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εγγραφής από την Επιχείρηση στην Πλατφόρμα VIVA, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις Οδηγίες που παρέχονται εκάστοτε μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
5.2 Εκτός εάν άλλως προβλέπεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους ή γνωστοποιείται με τις Οδηγίες, η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σύνολο ή και οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών VIVA που είναι εκάστοτε διαθέσιμες μέσω της Πλατφόρμας VIVA. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια διαθέσιμες Υπηρεσίες VIVA ή/και να εφαρμόζει ειδικούς όρους πρόσβασης στις Υπηρεσίες VIVA με αντίστοιχη γνωστοποίηση απευθυνόμενη στην Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
5.3 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, ως προβλέπεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, η καταγγελία γίνεται εγγράφως και γνωστοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της καταγγελίας σε Μέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο επί αποδείξει παραλαβής, άλλως με επίδοση προς το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο της εκάστοτε οριζόμενης ελάχιστης προθεσμίας προειδοποίησης ή προθεσμίας συμμόρφωσης, εφόσον έχει ορισθεί, η οποία άρχεται από την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής της καταγγελίας.
5.4 Η Επιχείρηση ή η VIVA έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την μεταξύ τους σύμβαση αναιτίως, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενό της, η μεν Επιχείρηση προ τριάντα (30) ημερών, η δε VIVA προ τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
5.5 Η VIVA ή η Επιχείρηση έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη μεταξύ τους σύμβαση σε περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενή τους παραβιάζει οποιονδήποτε όρο των παρόντων ή την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η VIVA έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα εάν η Επιχείρηση έχει πτωχεύσει, τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει λυθεί. Σε αυτή την περίπτωση:
5.5.1 Το μέρος που καταγγέλλει έχει δικαίωμα να θέσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προθεσμία προς συμμόρφωση.
5.5.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5.3 ανωτέρω
5.6 Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας:
5.6.1 Η VIVA διακόπτει την πρόσβαση της Επιχείρησης στο σύνολο των διαθεσίμων Υπηρεσιών VIVA. καθώς και την πρόσβαση της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα VIVA.
5.6.2 Η Επιχείρηση:
(α) ουδέν δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών VIVA και πρόσβασης στην Πλατφόρμα VIVA διαθέτει πλέον. Περιορισμένη πρόσβαση στην Πλατφόρμα VIVA είναι δυνατόν να παρέχεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια της VIVA σε περίπτωση που η VIVA κρίνει ότι αυτή απαιτείται για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω της φύσης των Υπηρεσιών και των Συναλλαγών που είχε λάβει ή/ και ολοκληρώσει η Επιχείρηση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την VIVA. Ουδεμία συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας δεν αναγνωρίζεται από την  VIVA,
(β) οφείλει να παύσει τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/ και υποδομής της VIVA και να παρέχει στην VIVA την απαραίτητη πρόσβαση και συνεργασία προκειμένου να προβεί στην αποσύνδεση Επιχείρησης από την Πλατφόρμα VIVA συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαιτούμενης απεγκατάστασης εξοπλισμού ή εφαρμογών,
(γ) οφείλει να επιστρέψει στην VIVA οποιοδήποτε υλικό της έχει παραδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν ενσωματώνεται (έγχαρτο ή ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας,
(δ) οφείλει να παύσει την χρήση των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων της VIVA ή/ και των δικαιοπαρόχων αυτής, την παρουσίαση αυτής ως συνεργαζόμενης με την Επιχείρηση και την παρουσίαση και προώθηση των Υπηρεσιών VIVA.
5.6.3 Εάν τη σύμβαση καταγγέλλει η VIVA δυνάμει του όρου 5.5 εξαιτίας παράβασης των προβλεπομένων στην παράγραφο Δ.2.1 (θ) Όρων από την Επιχείρηση, η VIVA έχει δικαίωμα να γνωστοποιήσει την καταγγελία στο διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς, που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπευθύνου επεξεργασίας, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι εκδότες ή/και αποδέκτες Καρτών, εξουσιοδοτούμενη ρητώς από την Επιχείρηση προς το σκοπό αυτό δυνάμει της παρούσης.
5.6.4 Οποιαδήποτε ποσά οφείλονται εκατέρωθεν καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και αποδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους . Η Επιχείρηση και η VIVA αποδέχονται ότι θα εκκαθαρίσουν όλες τις μεταξύ τους οικονομικές εκκρεμότητες που απορρέουν από τη λυθείσα συνεργασία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η Επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει Συναλλαγές μέσω της Πλατφόρμας VIVA με χρήση των διαθεσίμων δυνατοτήτων επαναλαμβανόμενης χρέωσης (π.χ. δόσεις, πάγιες εντολές), ως προβλέπεται στις Οδηγίες, αφ’ ενός μεν η διαδικασία εκκαθάρισης μεταξύ VIVA και Επιχείρησης θα ακολουθεί την περιοδικότητα της πραγματοποίησης των επαναλαμβανομένων αυτών χρεώσεων και αφ’ ετέρου η Επιχείρηση θα πραγματοποιήσει κάθε ενέργεια που θα της υποδείξει η VIVA, προκειμένου να ενημερώσει τον εκάστοτε καταναλωτή/Πληρωτή για τη λήξη της συνεργασίας της με τη VIVA, ώστε να άρει τις όποιες εντολές επαναλαμβανόμενης χρέωσης που δεν έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. πάγιες μηνιαίες εντολές χρέωσης) εξουσιοδοτώντας ρητώς κα ανέκκλητα τη VIVA δυνάμει της παρούσης όπως προβεί η ίδια σε αυτή την ενημέρωση απευθυνόμενη ευθέως στον αντίστοιχο καταναλωτή/Πληρωτή.
 
6. Προσωπικά Δεδομένα – Ενημέρωση Τήρησης Αρχείου
6.1 Ενημερώνεται η Επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, και λαμβάνει πλήρη γνώση ότι, με σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και τον περιορισμό της απάτης στα μέσα πληρωμών, η εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Αθήνα, διατηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή Καρτών έχουν καταγγελθεί λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο Δ.2.1. (θ) της παρούσας ή λόγω πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί.
6.2 Η Επιχείρηση δηλώνει ότι λαμβάνει γνώση και παρέχει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της για την τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA αρχείου προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην Επιχείρηση και τους Νομίμους Εκπροσώπους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Πηγή λήψης των δεδομένων είναι οι παρεχόμενες από την Επιχείρηση πληροφορίες που γνωστοποιούνται στη VIVA κατά τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής της. Αποδέκτες των πληροφοριών του ως άνω αρχείου είναι οι αρμόδιοι φορείς για τη σύναψη των συμβάσεων για την αποδοχή Καρτών, το προσωπικό και οι προστηθέντες της VIVA που απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση της παρούσης και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Το εν λόγω αρχείο τηρείται από τη VIVA με σκοπό την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας Ιδρύματος Πληρωμών (Ν. 3862/2010) που ασκεί και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εκ του Ν. 3691/2008 ως εκάστοτε ισχύουν. Η άρνηση της Επιχείρησης για παροχή των αιτούμενων από τη VIVA στοιχείων και για χορήγηση συγκατάθεσης για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ανακοίνωση/διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτους για τους σκοπούς αυτούς έχει ως συνέπεια τη μη έγκυρη ταυτοποίηση της Επιχείρησης και αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών VIVA από την Επιχείρηση, ενώ σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες VIVA ήδη παρέχονται, θα διακόπτονται άμεσα (βλ. κατωτέρω υπό Γ. Όροι και Προϋποθέσεις Ταυτοποίησης υπ’ αριθμ. 7). Τέλος, η Επιχείρηση δυνάμει της παρούσης συγκατατίθεται στην γνωστοποίηση των στοιχείων και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτής και της VIVA προς τους Οργανισμούς και τις Τράπεζες έκδοσης Καρτών, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με σκοπό την εκτέλεση της παρούσης, αλλά και την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων.
6.3 Η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει και, εφόσον απαιτείται, να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των καταναλωτών/πελατών της που ολοκληρώνουν τις Συναλλαγές τους με χρήση των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών VIVA για την τήρηση αρχείου που περιέχει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία συναλλαγών που αφορούν στις Συναλλαγές αυτές, καθώς και για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των στοιχείων αυτών σε τρίτους προς εκτέλεση της Συναλλαγής τους και της παρούσης σύμβασης. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των ανωτέρω καταναλωτών/πελατών της για τη γνωστοποίηση των στοιχείων και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ τους στη VIVA, τους Οργανισμούς και τις Τράπεζες έκδοσης Καρτών, αλλά και τις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με σκοπό την εκτέλεση της παρούσης και την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων.
6.4 Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης χρησιμοποιούνται για αποστολή πληροφοριών που η Επιχείρηση έχει ζητήσει, για σκοπούς ενημέρωσης, προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς και προτάσεων υπηρεσιών της VIVA ή τρίτων ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και η Επιχείρηση συναινεί εκ των προτέρων σε αυτή τη χρήση. Η Επιχείρηση ή/και ο Νόμιμος Εκπρόσωπός της, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω αρχείο και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύει.
 
7. Συνεργασία μεταξύ των μερών
7.1 Η Επιχείρηση οφείλει να εισέρχεται και να χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Μερίδα της αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ολοκληρώσει τις ενέργειες για τις οποίες είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένη από τη VIVA και στις οποίες της επιτρέπεται να προβεί και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και επέμβασης στην Ηλεκτρονική της Μερίδα ή και στα στοιχεία και τις πληροφορίες που αυτή εμπεριέχει. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ηλεκτρονικής Μερίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Όρους και τις εκάστοτε παρεχόμενες Οδηγίες.
7.2 Η Επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με τη VIVA στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της παροχής των Υπηρεσιών VIVA, προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση και η ορθή εφαρμογή των δυνατοτήτων τους από τους καταναλωτές και να αναφέρει στη VIVA κάθε τεχνικό, διαχειριστικό ή διαδικαστικό πρόβλημα που τυχόν αντιμετώπισαν οι εκπρόσωποί της ή της αναφέρθηκε από οποιονδήποτε, άμεσα και με κάθε λεπτομέρεια, εφόσον είναι δυνατόν και εγγράφως.
7.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τεχνική ασυμβατότητα των συστημάτων ή/και των υποδομών της Επιχείρησης με τα αντίστοιχα συστήματα ή/και υποδομές που διαχειρίζεται ή/και χρησιμοποιεί η VIVA κατά την κρίση της VIVA, η Επιχείρηση οφείλει να προβεί στις τεχνικές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που θα της προταθούν από την VIVA, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα ολοκλήρωσης της ενεργοποίησης ή/και να είναι δυνατή η συνέχιση της παροχής της Υπηρεσίας.
7.4 Η Επιχείρηση υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στα πληροφοριακά της συστήματά τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της VIVA, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποθηκεύει σε αυτά μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
7.5 Η Επιχείρηση οφείλει να αναφέρει σε όλες τις διαφημίσεις της και γενικά στις προωθητικές της ενέργειες τη δυνατότητα εξόφλησης του αντιτίμου των Προϊόντων μέσω των παρεχομένων Υπηρεσιών VIVA.
 
8. Αποποίηση Ευθύνης
8.1 Η VIVA δεν οφείλει να καταβάλλει στην Επιχείρηση και η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στη VIVA άμεσα και κατ' αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής λόγω αμφισβήτησης του Όρου Δ.2.1 (ζ) της παρούσης κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε Συναλλαγή που:
8.1.1 Τα αγαθά δεν παραδόθηκαν ή δεν παρελήφθησαν σύννομα ή παραδόθηκαν εκπρόθεσμα ή κατά μη προσήκοντα τρόπο ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ολικά ή μερικά ή παρασχέθηκαν πλημμελώς.
8.1.2 Τα αγαθά επεστράφησαν στην Επιχείρηση λόγω υπαναχώρησης.
8.1.3 Πριν από την παραλαβή των αγαθών ο Κάτοχος ή ο Πληρωτής δηλώσει ότι επιθυμεί την ολική ή μερική ακύρωση της παραγγελίας των αγαθών ή η εκδούσα Τράπεζα ακυρώσει την Κάρτα Κατόχου που παρήγγειλε αγαθά της Επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο, η σχετική παραγγελία ακυρώνεται για το μέλλον χωρίς κανένα δικαίωμα της Επιχείρησης να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή απαίτηση, κάθε προκαταβληθέν ποσό δύναται να αναζητηθεί.
8.1.4 Πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση δυνάμει των παρόντων Όρων, καθώς και των Οδηγιών που γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση.
8.1.5 Δεν πραγματοποιήθηκε από τον Κάτοχο ή κατ' εξουσιόδοτηση αυτού, το βάρος δε της απόδειξης φέρει η Επιχείρηση.
8.2 Προς το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη εξουσιοδότηση προς τη VIVA όπως χρεώνει και αναλαμβάνει από τον Λογαριασμό της Επιχείρησης τα σχετικά ποσά σε επέλευση των ανωτέρω λόγων.
8.3 Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης, των καταναλωτών, του Πληρωτή, του Κατόχου ή/και οποιουδήποτε τρίτου στο βαθμό που η επιτυχής, εμπρόθεσμη, προσήκουσα διαβίβαση οποιωνδήποτε στοιχείων στο πλαίσιο μίας Συναλλαγής εξαρτάται από την καλή ή/και αδιάλειπτη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υποδομών ή/και εφαρμογών που ανήκουν ή διαχειρίζονται από παρόχους υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
8.4 Η VIVA ή/και οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά της VIVA αξιώνοντας την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο η οποία οφείλεται σε παράβαση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης απορρέουσες από τους παρόντες Όρους, τις Οδηγίες που διέπουν και εφαρμόζονται στις παρεχόμενες Υπηρεσίες VIVA ή/και την ισχύουσα νομοθεσία που η Επιχείρηση οφείλει να τηρεί, η Επιχείρηση οφείλει να παρέμβει σε οποιαδήποτε ανοιγείσα δίκη ή διοικητική διαδικασία υπέρ της VIVA αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη που της αναλογεί, ενεργώντας και ως δικονομικός εγγυητής, εφόσον είναι δυνατόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποκαθιστώντας τη VIVA τόσο ηθικά όσο και οικονομικά για την όποια ζημία τυχόν υπέστη, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σχετικών δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών.
8.5 Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι επίσημες λογιστικές εγγραφές ή/και οι εγγραφές στην Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης, που πραγματοποιεί η VIVA κατ' εφαρμογή των Όρων και των Οδηγιών, αποτελούν πλήρη απόδειξη των οφειλομένων από την Επιχείρηση στη VIVA, μη επιδεχόμενες αμφισβήτηση από την Επιχείρηση παρά μόνον λόγω προφανούς λάθους. 
 
9. Εκχώρηση Απαιτήσεων
Η Επιχείρηση δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της έναντι της VIVA, που απορρέουν από την παρούσα σε τρίτους, μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη και ειδική συγκατάθεση της VIVA κοινοποιούμενη στην Επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση η VIVA θα καταβάλει το ποσό στον εκδοχέα, υπό την προϋπόθεση, προς άρση τυχόν παρερμηνείας, ότι έχει παράσχει την ρητή και ειδική συγκατάθεσή της ως προς την εκχώρηση προς το συγκεκριμένο εκδοχέα, με έγγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένο.
 
10. Σύναψη Σύμβασης και Τροποποιήσεις
10.1 Προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των μερών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων από την Επιχείρηση. Δεδομένου ότι η σύναψη της παρούσης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η VIVA παρέχει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να έχει πρόσβαση στους Όρους, σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή της από τους Όρους. Περαιτέρω, άμα τη σύναψη της σύμβασης, με την ηλεκτρονική αποδοχή των παρόντων Όρων από την Επιχείρηση, η VIVA παρέχει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει τους Όρους τους οποίους αποδέχθηκε και διέπουν τη μεταξύ τους σχέση σε Μέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο.
10.2 Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους που εφαρμόζονται και διέπουν την παροχή των Υπηρεσιών VIVA, από καιρού εις καιρόν γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις μέσω της Πλατφόρμας VIVA παρέχοντας τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να αποθηκεύει ή/ και να εκτυπώνει τις τροποποιήσεις ή την αναθεωρημένη έκδοση των εφαρμοστέων στην μεταξύ των μερών συνεργασία Όρων σε Μέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο. Η Επιχείρηση οφείλει εφόσον της ζητείται μέσω Οδηγιών να τους αποδέχεται προκειμένου να είναι δυνατή η διατήρηση της πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών VIVA.
10.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατά την παράγραφο 10.2 του παρόντος άρθρου γνωστοποίησή της. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών η Επιχείρηση δεν δηλώσει εγγράφως ότι δεν συμφωνεί με τις γνωστοποιηθείσες τροποποιήσεις, τεκμαίρεται ότι τις έχει αποδεχθεί. Σε περίπτωση που προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση μη αποδοχής έχει δικαίωμα να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής και πριν την εφαρμογή των γνωστοποιηθεισών αλλαγών, σε καταγγελία της συμβάσεως αζημίως σύμφωνα με τους όρους 5.3 και 5.5 του τμήματος Α. Γενικοί Όροι Παροχής.
10.4 Αλλαγές των Επιτοκίων ή των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς που βασίζονται στα Επιτόκια ή τις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Αναφοράς για τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση η μέθοδος υπολογισμού του πραγματικού επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς και ο δείκτης ή η βάση καθορισμού αυτών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Η Επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα για την μεταβολή μέσω της ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο της VIVA και εν γένει μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
 
11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
11.1 Η παρούσα συμφωνία μεταξύ των μερών διέπεται από και ερμηνεύεται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν κάθε τυχόν μεταξύ τους διαφωνία φιλικά. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση τα μέρη συμφωνούν στην υπαγωγή της μεταξύ τους συμφωνίας στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
11.2 Δυνάμει των διατάξεων των αρ. 76 και 79 του Ν. 3862/2010 η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά της VIVA στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την παράβαση των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Μέρους Πρώτου του ανωτέρω νόμου.
11.3 Αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ Επιχείρησης, ως χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, και της VIVA είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρ. 11 του Ν. 2251/1994. Δεδομένου ότι η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας δεν φέρει τις ιδιότητες του καταναλωτή, σε περίπτωση που επιθυμεί τον φιλικό διακανονισμό/ διευθέτηση μία διαφοράς συνιστάται να συμβουλεύεται εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρχές σχετικά με την κατά περίπτωση αρμοδιότητά τους.
 
Γ. Όροι και προϋποθέσεις ταυτοποίησης
1. Ως μέσα ταυτοποίησης της Επιχείρησης ορίζονται σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Επιχείρησης (ΑΦΜ),
β) Τραπεζικός Λογαριασμός εν ισχύ σε Ελληνική Τράπεζα (εντός Ελληνικής επικράτειας) δικαιούχος του οποίου είναι η Επιχείρηση,
γ) Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου εν ενεργεία σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νομίμως αδειοδοτημένου και εν λειτουργία στην Ελλάδα συνδρομητής του οποίου είναι η Επιχείρηση ή εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση φυσικό πρόσωπο να ενεργοποιήσει και να διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης. Η Επιχείρηση οφείλει να ολοκληρώσει τη Διαδικασία Εγγραφής ηλεκτρονικά, εισάγοντας το σύνολο των ανωτέρω υπό 1. α) β) και γ) στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία καθώς όποιων επιπλέον πληροφοριών αιτούνται από την Πλατφόρμα VIVA στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης η Επιχείρηση οφείλει να ενεργοποιήσει την Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης ολοκληρώνοντας τις ενέργειες που της υποδεικνύονται από την VIVA ηλεκτρονικά. Η αποδοχή των Όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ταυτοποίησης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση για την δυνατότητα παροχής και λήψης οποιασδήποτε από τις εκάστοτε διαθέσιμες Υπηρεσίες της VIVA από την Επιχείρηση.
2. Η VIVA προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της Επιχείρησης βάσει στοιχείων που ανακτά από ανεξάρτητες πηγές. Επιπλέον η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, από την Επιχείρηση την προσκόμιση, κατά την κρίση της κατάλληλων εγγράφων προς πιστοποίηση ή/και επαλήθευση των στοιχείων της Επιχείρησης. Καθ΄όλο το διάστημα που εκκρεμεί η πιστοποίηση ή/και επαλήθευση των στοιχείων της Επιχείρησης η Επιχείρηση αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η VIVA δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε πίστωση του Λογαριασμού Επιχείρησης με Διαθέσιμα Ποσά. Σε περίπτωση αδυναμίας ή ανεπιτυχούς διασταύρωσης ή/και επαλήθευσης των στοιχείων που εισήγαγε η Επιχείρηση, η VIVA ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με ηλεκτρονικά μέσα και τάσσει προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών προκειμένου η Επιχείρηση να προβεί σε ορθή καταχώρηση στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προαναφερθείσας προθεσμίας, η VIVA δύναται να απενεργοποιήσει την Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης, να διακόψει την πρόσβαση της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα της VIVA και να επιστρέψει τα Διαθέσιμα Ποσά στους Πληρωτές.
3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων της Επιχείρησης προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον μίας τραπεζικής μεταφοράς χρηματικού ποσού από την VIVA στον δηλωθέντα ως άνω τραπεζικό Λογαριασμό της Επιχείρησης.
4. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα δυνάμει των όρων και των διαδικασιών που εφαρμόζει, συμπεριλαμβανομένης της εκάστοτε εφαρμοστέας Πολιτικής Αποδοχής Πελάτη, να απορρίψει το αίτημα ενεργοποίησης της Επιχείρησης ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών προς την Επιχείρηση για λόγους μη ορθής/επαρκούς ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένης και της μη συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις υποχρεώσεις επικαιροποίησης των στοιχείων της, ως προβλέπονται στην παρούσα ή/και γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
5. Η VIVA δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών που της γνωστοποιεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εγγραφής και Ταυτοποίησης και δεν αποτελούν δημόσιες πληροφορίες ως εμπιστευτικά και δεν θα τα δημοσιοποιεί, γνωστοποιεί και εν γένει αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο υπό την προϋπόθεση χορήγησης προηγούμενης ειδικής συγκατάθεσης της Επιχείρησης, η οποία χορηγείται από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση η VIVA δεν θα ζητήσει να της γνωστοποιηθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης.
6. Κατ’ εξαίρεση η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν αποτελούν παράβαση του άρθρου Γ.5 ενέργειες της VIVA, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Β.6 της παρούσας, καθώς επίσης ότι για τους σκοπούς του ανωτέρω υπό Γ.5 όρου δεν εμπίπτει στην έννοια του ‘τρίτου’ οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης της VIVA η γνωστοποίηση των ως άνω στοιχείων ή/και πληροφοριών προς τον οποίο είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση και παροχή των αιτηθέντων από την Επιχείρηση Υπηρεσιών VIVA (‘need to know basis’) και οι οποίοι δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου που προβλέπονται από τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η Επιχείρηση αναγνωρίζει, αποδέχεται και συναινεί ρητώς στη γνωστοποίηση οποιωνδήποτε εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών και εν γένει οποιωνδήποτε πληροφοριών αφορούν στην είσοδο και διαχείριση της Ηλεκτρονικής Μερίδα Επιχείρησης, στις συναλλαγές και στις απόπειρες συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με χρήση των Κωδικών Πρόσβασης ή/ και μέσω της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων θέσης και κίνησης καθώς και του ηλεκτρονικού στίγματος επικοινωνίας ή και συναλλαγών από τη VIVA προς οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική ή/και εν γένει δημόσια αρχή ή/ και υπηρεσία ή και σε οποιονδήποτε τρίτο σε συμμόρφωση με σχετικό αίτημά τους ή απόφασης ή εντολής που εκδόθηκε στο πλαίσιο οποιασδήποτε νόμιμης διαδικασίας και επιβάλει ή διατάσσει την γνωστοποίηση τυχόν στοιχείων και πληροφοριών που εντάσσονται στις ανωτέρω.
7. Η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στη VIVA κάθε μεταβολή των στοιχείων και πληροφοριών που της έχει γνωστοποιήσει στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εγγραφής και Ταυτοποίησης άμεσα, εάν είναι δυνατόν εκ των προτέρων, άλλως το αργότερο μόλις ολοκληρωθούν. Μέχρι την κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της μεταβολής στη VIVA, η Επιχείρηση ουδέν δικαίωμα έχει να αντιτάξει στη VIVA οποιοδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή επιχείρημα που στηρίζεται στη μη γνωστοποιηθείσα μεταβολή.
8. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης καθώς και τους παρόντες όρους ταυτοποίησης οποτεδήποτε και να αιτείται από την Επιχείρηση την υποβολή επιπλέον πληροφοριών και στοιχείων προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ταυτοποίησή της και διατηρηθεί η δυνατότητα παροχής και λήψης των Υπηρεσιών VIVA. Η Επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Ταυτοποίησης όπως αυτοί του γνωστοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας VIVA και εν γένει δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο VIVA.
9. Άρνηση της Επιχείρησης να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή/και να γνωστοποιήσει τυχόν μεταβολές των στοιχείων και πληροφοριών, ως αναφέρεται ανωτέρω ή πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής καθιστά την Επιχείρηση αυτοδικαίως ως μη ταυτοποιημένο χρήστη της Ηλεκτρονικής Μερίδας και των Υπηρεσιών VIVA. Ως αποτέλεσμα διακόπτεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας VIVA της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης στο βαθμό που αυτή απαιτεί την έγκυρη ταυτοποίηση καθώς του συνόλου των Υπηρεσιών της VIVA για τις οποίες προαπαιτείται η ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εγγραφής και Ταυτοποίησης. Προς άρση κάθε παρερμηνείας, καθ’ όλο το διάστημα που η Επιχείρηση παραμένει μη ή ελλιπώς ταυτοποιημένη η VIVA δεν οφείλει να καταβάλει στην Επιχείρηση οποιαδήποτε Διαθέσιμα Ποσά.
10. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες τις οποίες γνωστοποίησε στη VIVA στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εγγραφής και Ταυτοποίησης είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες και παρασχέθηκαν αρμοδίως, δηλαδή από πρόσωπο πλήρως εξουσιοδοτημένο να τις παράσχει για το σκοπό προς τον οποίο προορίζονται. Η Επιχείρηση φέρει την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά στην εγκυρότητα, πληρότητα, αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν στη VIVA κατά τη Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης και των τυχόν σχετικών εγγράφων που παραδόθηκαν κατόπιν σχετικού αιτήματος της VIVA προς επαλήθευση των πληροφοριών αυτών καθώς και για την έγκαιρη και ακριβή επικαιροποίησή τους.
11. Η Επιχείρηση οφείλει να τηρεί τους Κωδικούς Πρόσβασης εμπιστευτικούς, να μην τους γνωστοποιεί και εν γένει να μην τους αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο στα πρόσωπα τα οποία έχει αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτήσει να τους χρησιμοποιούν για το σκοπό προς τον οποίο προορίζονται, να επιμελείται ευλόγως για την τήρηση της μυστικότητάς τους και να μην τους αποθηκεύει οπουδήποτε και να καταστρέφει κάθε έγγραφο, έγχαρτο ή ηλεκτρονικό, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εντός του οποίου τυχόν αναφέρονται οι κωδικοί αυτοί, προκειμένου να διασφαλίσει τη μη διαρροή τους προς μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 
Δ. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών
1. Περιγραφή των Υπηρεσιών
1.1 Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών VIVA, που υλοποιείται μέσω της Πλατφόρμας VIVA, η VIVA αναλαμβάνει την αποδοχή και την εκκαθάριση των Συναλλαγών το αντίτιμο των οποίων καταβάλλεται από τον Πληρωτή:
1.1.1 Με Ηλεκτρονική Πληρωμή με χρήση των Καρτών που προσδιορίζονται περιοριστικά στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο VIVA ως αυτός τροποποιείται και συμπληρώνεται εκάστοτε. Η Επιχείρηση οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω κατάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερη σχετικά με την επικαιροποίησή του. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
  • Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αποδοχής Καρτών που έχουν εκδοθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία εδρεύει η Επιχείρηση, απαιτείται ειδική έγκριση της VIVA η οποία χορηγείται κατά την κρίση της και εφόσον έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα της Επιχείρησης προς τη VIVA και προσκόμιση των αιτούμενων από τη VIVA στοιχείων.
  • Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αποδοχής συγκεκριμένων τύπων Καρτών από την Επιχείρηση ενδέχεται να απαιτείται αφενός να προβεί η ίδια στη σχετική επιλογή μέσα από την Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης, αφετέρου προηγούμενη ειδική έγκριση του αντίστοιχου Διεθνούς Οργανισμού Έκδοσης του εν λόγω τύπου Κάρτας κατά την κρίση του, η οποία θα γνωστοποιείται από τη VIVA στην Επιχείρηση.  
1.1.2. Μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, Phone Banking και ΑΤΜ.
Για πληρωμές μέσω της υπηρεσίας DIAS DEBIT, ενδέχεται οι Τράπεζες να χρεώνουν τον Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική.
1.1.3 με κάρτα ή με έμβασμα στο δίκτυο Αντιπροσώπων VIVA.
1.2 Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα και δυνατότητα να αποδέχεται με χρέωση Κάρτας την εξόφληση αντιτίμου μίας Συναλλαγής είτε εφ άπαξ, είτε με επαναλαμβανόμενες χρεώσεις (π.χ. τμηματικά σε δόσεις ή με πάγιες εντολές) κατ’ εντολή του Πληρωτή, ως γνωστοποιείται εκάστοτε με τις Οδηγίες.
1.3 Η χρέωση της Κάρτας με χρήση της Πλατφόρμας VIVA πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες που γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίες VIVA που χρησιμοποιεί εκάστοτε η Επιχείρηση.
 
2. Υποχρεώσεις Επιχείρησης
2.1 Η Επιχείρηση, εκτός των λοιπών υποχρεώσεών της που προβλέπονται στους Όρους, αναλαμβάνει σωρευτικά και τις ακόλουθες:
(α) Να τηρεί το σύνολο των Οδηγιών που της γνωστοποιούνται εκάστοτε μέσω της πλατφόρμας VIVA γενικά αλλά και στο πλαίσιο κάθε μίας διαθέσιμης Υπηρεσίας.
(β) Να αποδέχεται τις Κάρτες ως μέσω εξόφλησης ή εγγύησης της Συναλλαγής που πραγματοποιεί ο εκάστοτε Κάτοχος σύμφωνα με το άρθρο Δ.1.3 ανωτέρω και μόνον εφόσον έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που οφείλει να έχει θεσπίσει η ίδια ή/και που της έχει εκάστοτε γνωστοποιήσει η VIVA ή και ο Οργανισμός ή και η Τράπεζα που εξέδωσε την Κάρτα για την ταυτοποίηση του Πληρωτή ως Κατόχου, καθώς και για την πιστοποίηση της ταυτότητας του ιδίου του Κατόχου. Προς άρση κάθε τυχόν παρερμηνείας, η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση της Επιχείρησης και των προστηθέντων της με τις ανωτέρω διαδικασίες ταυτοποίησης, καθώς και για τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για τη διασφάλιση της διενέργειας της Συναλλαγής από τον νόμιμο Κάτοχο της Κάρτας. 
(γ) Να μη δέχεται Κάρτες ως μέσο για την ανάληψη μετρητών.
(δ) Να δέχεται την πραγματοποίηση Συναλλαγών και κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή ειδικών προσφορών ή γενικά μειωμένων τιμών.
(ε) Να μην αποτρέπει τη χρήση της Κάρτας στις συναλλαγές της, ούτε να θέτει οποιουσδήποτε εμπορικούς περιορισμούς ή προϋποθέσεις για την αποδοχή της Κάρτας, όπως ενδεικτικά η αγορά ελάχιστης ποσότητας ή καταβολής μέρους του τιμήματος σε μετρητά.
(στ) Να μην συλλέγει, διατηρεί ή/ και επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, το όνομα του Κατόχου, τον αριθμό εξακρίβωσης αυθεντικότητας και των λοιπών στοιχείων της Κάρτας ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικών με τις συναλλαγές του Κατόχου, είτε είναι αποτυπωμένες σε έγγραφα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό πέραν της πραγματοποίησης της συγκεκριμένης κάθε φοράς Συναλλαγής και τη λειτουργία της σύμβασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση οφείλει εάν για οποιοδήποτε λόγο προβεί η ίδια σε τήρηση δεδομένων πελατών, Συναλλαγών, Κατόχων και στοιχείων Καρτών σε ηλεκτρονική μορφή, αυτή θα πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας PCI, DSS, AIS που καθορίζουν τα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών.
(ζ) Σε περίπτωση αμφισβήτησης μίας Συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ως μη εγκεκριμένης, ανακληθείσας, εσφαλμένης), εν όλω ή εν μέρει, είτε ως προς την πραγματοποίηση της αντίστοιχης Συναλλαγής, είτε ως προς το ύψος του ποσού προς πληρωμή, οφείλει να επιστρέψει στη VIVA το ισόποσο της αμφισβητηθείσας Συναλλαγής εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έγγραφη γνωστοποίηση της αμφισβήτησης από τη VIVA, πλέον τόκων ή εξόδων με τα οποία τυχόν επιβαρύνθηκε η VIVA. Η επιστροφή πραγματοποιείται με καταβολή του ποσού προς τη VIVA ή με συμψηφισμό. Η Επιχείρηση εξουσιοδοτεί τη VIVA ρητά και ανεπιφύλακτα δυνάμει της παρούσης όπως συμψηφίσει (εφ' άπαξ ή τμηματικά) το προς επιστροφή ποσό με κάθε τυχόν ποσό που οφείλεται στην Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των Διαθεσίμων Ποσών και εξουσιοδοτώντας ρητά και ανεπιφύλακτα τη VIVA να χρεώνει τον Λογαριασμό Επιχείρησης με τα ποσά αυτά. Η ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής αντιτίμου και η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής αντιτίμου από οποιονδήποτε δικαιούχο, ιδίως δε στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι η Επιχείρηση ενήργησε κατά παράβαση των παρόντων Όρων, των Οδηγιών ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η VIVA σε κάθε περίπτωση θα ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς αμφισβήτησης συναλλαγών των Διεθνών Οργανισμών Καρτών και των τυχόν συμφωνιών μεταξύ αυτών και της VIVA ή των συνεργαζόμενων με αυτήν Τραπεζών ή/και τρίτων φορέων έκδοσης ή/και αποδοχής Καρτών. Στο πλαίσιο της σχετικής διερεύνησης, η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει στη VIVA, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που δίνεται εκάστοτε από τη VIVA, κάθε πληροφορία και έγγραφο το οποίο κατά την κρίση της αποτελεί αποδεικτικό της εγκυρότητας της συναλλαγής, της ταυτοποίησης του Κατόχου/Πληρωτή και εν γένει της εκτέλεσης της Συναλλαγής σε συμμόρφωση των παρόντων όρων.
(η) Σε περίπτωση που μία Εντολή Χρέωσης ή/ και μία Συναλλαγή ή/ και η έννομη αιτία αυτών, ακυρώθηκε, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης υπαναχώρησης, εν όλω ή εν μέρει, προφορικά ή εγγράφως, για οποιοδήποτε λόγο, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα την VIVA σχετικά και να επιστρέψει στην VIVA οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί στην ακυρωθείσα Συναλλαγή ή Εντολή Χρέωσης ή έννομη αιτία αυτών εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, πλέον τόκων ή εξόδων με τα οποία τυχόν επιβαρύνθηκε η VIVA. Η επιστροφή πραγματοποιείται με καταβολή του ποσού προς την VIVA ή με συμφηφισμό. Η Επιχείρηση εξουσιοδοτεί τη VIVA ρητά και ανεπιφύλακτα, δυνάμει της παρούσης, όπως συμψηφίσει (εφ' άπαξ ή τμηματικά) το προς επιστροφή ποσό με κάθε τυχόν ποσό που οφείλεται στην Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των Διαθεσίμων Ποσών και εξουσιοδοτώντας ρητά και ανεπιφύλακτα την VIVA να χρεώνει τον Λογαριασμό Επιχείρησης με τα ποσά αυτά.
Τα μέρη συμφωνούν ότι μόνη η απευθυντέα από τη VIVA προς την Επιχείρηση ειδοποίηση περί επιστροφής καταβληθέντος ποσού για τους λόγους που προβλέπονται στους Όρους αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής της Επιχείρησης προς τη VIVA και της υποχρέωσης επιστροφής του ήδη καταβληθέντος ποσού. Επιπλέον οφειλή της Επιχείρησης προς τη VIVA που θα προκύψει για τους ανωτέρω λόγους (αμφισβήτηση, ακύρωση Συναλλάγης) αποδεικνύεται πλήρως από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων που τηρεί η VIVA.
(θ) Η Επιχείρηση οφείλει να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη συνεργασία της με τη VIVA:
- Αποδοχή Καρτών, οι οποίες έχουν προηγουμένως δηλωθεί ως απολεσθείσες ή κλαπείσες.
- Αποδοχή Καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα ή Εταιρία Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών (στο εξής "Φορείς") ή από αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού.
- Διενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγματικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την εξουσιοδότηση του Κατόχου.
- Παραβίαση όρων της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και του εκάστοτε Φορέα για την αποδοχή των Καρτών, συμπεριλαμβανομένης και της VIVA, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους λόγους.
- Διευκόλυνση ή πρόκληση υποκλοπής ή διαρροής στοιχείων της Κάρτας ή/και της Συναλλαγής.
- Ξέπλυμα Χρήματος (Money Laundering)
- Αλλοίωση των ποσών των Συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία που εκδίδονται κατά τις συναλλαγές.
- Αυτοχρηματοδότηση με τη δημιουργία εικονικών συναλλαγών.
- "Σπάσιμο" συναλλαγής σε περισσότερες επι μέρους συναλλαγές.
- Παροχή ανακριβών στοιχείων κατά την υποβολή αιτήματος συνεργασίας με τη VIVA.
- Πραγματοποίηση συναλλαγών με επίκληση εικονικής έγκρισης.
- Υπέρογκος αριθμός αντιλογισμών (chargebacks)/αμφισβητήσεων Συναλλαγών.
2.2 Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της συνεργασίας μεταξύ των μερών δυνάμει της παρούσης, οι όροι που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Δ. 2.1 (ζ) και (η) επιβιώνουν της λύσης ή λήξης και παραμένουν σε ισχύ. Η Επιχείρηση οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια στην ορθή ενημέρωση του Κατόχου ως προς τη χρέωση της Κάρτας για την αξία των προς προμήθεια Προϊόντων, περιλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων αποστολής.
2.3 Η Επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίζει ότι ο Πληρωτής κατά την διαδικασία προμήθειας Προϊόντων με χρήση της Πλατφόρμας VIVA θα γνωστοποιεί στην Επιχείρηση το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την πλήρη ταυτοποίηση του Πληρωτή ως Κατόχου και για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του.
2.4 Η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει δικαίωμα να ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για μια μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα πράξη πληρωμών το αργότερο έως δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία χρέωσης θεμελιώνοντας δικαίωμα απαίτησης.
 
3. Ανώτατο όριο συναλλαγών
3.1. Η VIVA δύναται να ορίζει ή/και γνωστοποιεί στην Επιχείρηση Ανώτατο Όριο Συναλλαγών. Συναλλαγές με αντίτιμο μεγαλύτερο του ορίου αυτού μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο μετά από την Έγκριση Συναλλαγής από τη VIVA. Το Ανώτατο Όριο Συναλλαγών προσδιορίζεται ανά Υπηρεσία ή/και ανά τύπο Κάρτας και γνωστοποιείται εκάστοτε στην Επιχείρηση από τη VIVA. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιχείρηση κατά την κρίση της επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να προβεί σε αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων που την αφορούν.
3.2 Συναλλαγή ή Συναλλαγές με την ίδια Κάρτα, την ίδια ημέρα, συνολικής αξίας μεγαλύτερης του εκάστοτε ισχύοντος Ανωτάτου Ορίου Συναλλαγών για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί Έγκριση Συναλλαγής, δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες.
3.3 Απαγορεύεται ρητά η κατάτμηση της αξίας Συναλλαγής σε τμήματα, το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον Ανώτατο Όριο Συναλλαγών. Κατάτμηση των συναλλαγών συνεπάγεται τη μη αναγνώρισή τους ως έγκυρων και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του προηγούμενου Όρου 3.2.
3.4 Σε περίπτωση ολοκλήρωσης μίας Συναλλαγής καθ' υπέρβαση του Ανωτάτου Ορίου Συναλλαγών, η VIVA δεν υποχρεούται σε σχετική καταβολή προς την Επιχείρηση και δύναται να προβεί σε Δέσμευσης Συναλλαγής. Κάθε ποσό που τυχόν καταβληθεί στην Επιχείρηση είναι επιστρεπτέο, κατ' αναλογική εφαρμογή των υποχρεώσεων και της διαδικασίας που προβλέπεται ανωτέρω υπό Δ.2.1 (ζ). 
 
4. Εξόφληση της επιχείρησης
4.1 Η VIVA στο κλείσιμο κάθε εργάσιμης ημέρας προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού της Επιχείρησης με τα Διαθέσιμα Ποσά τα οποία αφορούν σε Συναλλαγές το αντίτιμο των οποίων εισπράχθηκε μέσω των Υπηρεσιών VIVA εντός της προηγούμενης ημέρας, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας Ταυτοποίησης της Επιχείρησης, καθώς και τυχόν αντίθετης εντολής ή απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας ή άλλης διοικητικής ή δικαστικής Αρχής. Κατ' εξαίρεση, η VIVA δύναται να αποκλίνει από την ανωτέρω προθεσμία πίστωσης για λόγους που οφείλονται στα συστήματα ή τις διαδικασίες των συνεργαζόμενων με τη VIVA φορέων του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
4.2 Ο χρόνος του προαναφερθέντος άρθρου μπορεί να επιμηκυνθεί οποτεδήποτε με απλή έγγραφη γνωστοποίηση προς την Επιχείρηση, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε περίπτωση παράβασης των Όρων από την Επιχείρηση και για όσο χρόνο αυτό διερευνάται από τη VIVA σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Σε περίπτωση που το αντίτιμο μίας Συναλλαγής βρίσκεται υπό καθεστώς Δέσμευσης Συναλλαγής.
4.3 Οι καταβολές προς την Επιχείρηση πραγματοποιούνται υπό την επιφύλαξη της τήρησης από την Επιχείρηση των Όρων και των εκάστοτε Οδηγιών που της γνωστοποιούνται. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει Συναλλαγές που έγιναν κατά παράβασή των ανωτέρω και να προχωρήσει στην εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο Δ.2.1. (ζ).
4.4 Η VIVA οφείλει να παρέχει στην Επιχείρηση κάθε εύλογη πληροφορία που κρίνεται από την τελευταία ως απαραίτητη για την διασταύρωση των κατατεθέντων ποσών. Συγκεκριμένα, η VIVA οφείλει να παρέχει στην Επιχείρηση τις ακόλουθες πληροφορίες:
4.4.1 Τα στοιχεία που της επιτρέπουν να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και αν χρειάζεται τον Πληρωτή καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής.
4.4.2 Το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο Λογαριασμός Επιχείρησης
4.4.3 Το ποσό τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής, την ανάλυσή του ή τον τυχόν τόκο.
4.4.4 Την τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την πράξη πληρωμής από την VIVA και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν την μετατροπή του.
4.4.5 Την ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού Επιχείρησης. Τις πληροφορίες αυτές γνωστοποιεί η VIVA στην Επιχείρηση συγκεντρωτικά επικαιροποιημένες τουλάχιστον στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα μέσω της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης παρέχοντας τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να τις αποθηκεύσει σε Ανθεκτικό στο Χρόνο Μέσο.
4.5 Η Επιχείρηση οφείλει να διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των στοιχείων Συναλλαγών προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση των χρεώσεων και των Διαθεσίμων Ποσών που της αποδόθηκαν παρέχοντας σχετικά αντίγραφα αυτών στην VIVA όποτε της ζητηθούν.
4.6 Ενδέχεται το Τραπεζικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο Λογαριασμός Επιχείρησης, σύμφωνα με την εμπορική του πολιτική, να χρεώνει την Επιχείρηση για κάθε πίστωση που πραγματοποιείται στο Λογαριασμό Επιχείρησης.
 
5. Αμοιβή της VIVA
5.1 Τα μέρη συμφωνούν ότι η Επιχείρηση καταβάλει στην VIVA ως κόστος διεκπεραιωθείσας συναλλαγής για την παροχή των Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας VIVA το ποσό που προσδιορίζεται στις χρεώσεις VIVA που γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας VIVA σε αντιστοίχιση με κάθε τύπο Κάρτας ή Συναλλαγής. To ποσό αυτό υπολογίζεται επί του αριθμού (σε περίπτωση που η χρέωση προσδιορίζεται σε συγκεκριμένο ποσό) ή επί της ονομαστικής αξίας (σε περίπτωση που η χρέωση προσδιορίζεται σε ποσοστό) των ολοκληρωθέντων Συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Πληρωτών και Επιχείρησης με χρήση της Πλατφόρμας VIVA.
5.2 Η VIVA δικαιούται να μεταβάλλει το εκάστοτε εφαρμοστέο κόστος συναλλαγής που δικαιούται να λαμβάνει λαμβάνοντας υπόψη τη συνέπεια της Επιχείρησης στην τήρηση των διατάξεων της σύμβασης αυτής, τον αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών με Κάρτες στην Επιχείρηση, οι οποίες εκκαθαρίζονται μέσω της VIVA και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου κόστους συναλλαγής ή προμήθειας που επιβάλλουν οι συνεργαζόμενες με αυτήν Τράπεζες ή και οργανισμοί έκδοσης Καρτών για την παροχή των με την παρούσα συμφωνημένων υπηρεσιών και της μεταβολής αυτών.
5.3 Σε περίπτωση μεταβολής του κόστους συναλλαγής της VIVA, το νέο εφαρμοστέο κόστος συναλλαγής γνωστοποιείται στην Επιχείρηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Β.10.3 των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους συναλλαγής προς όφελος της Επιχείρησης, η εφαρμογή του δύναται να επέλθει άμεσα.
5.4 Το κόστος συναλλαγής που οφείλεται στην VIVA με τους επ' αυτού αναλογούντες φόρους αφαιρείται αυτόματα από τα ποσά των Συναλλαγών το αντίτιμο των οποίων χρεώθηκε με χρήση της εκάστοτε Υπηρεσίας VIVA σύμφωνα με τους παρόντες όρους, πριν αποδοθούν και πιστωθούν στον Λογαριασμό Επιχείρησης.
5.5 Η VIVA μετά την είσπραξη του κόστους συναλλαγών που της αναλογεί εκδίδει και αποστέλλει στην Επιχείρηση συγκεντρωτικό κατά μήνα παραστατικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις του νόμου.
5.6 Η VIVA κατόπιν συμφωνίας της με την Επιχείρηση δύναται να εισπράττει το αντίτιμο των παρεχομένων από την Επιχείρηση Υπηρεσιών και μέσω των σημείων παρουσίας των Αντιπροσώπων VIVA έναντι των ανάλογων επιβαρύνσεων και σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών. Για την είσπραξη του αντιτίμου των συναλλαγών μέσω κάρτας η Επιχείρηση επιβαρύνεται με την αμοιβή VIVA που γνωστοποιείται στην Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας VIVA. Παράλληλα η VIVA ή /και ο Αντιπρόσωπος VIVA δύναται να εφαρμόζουν επιπρόσθετη χρέωση υπηρεσιών που επιβαρύνει τον Πληρωτή.
 
E. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ενεργοποίησης και χρήσης της διευκόλυνσης καταχώρησης στοιχείων μιας συναλλαγής στη κάρτα αποδείξεων
1. H VIVA συμμετέχει ως Φορέας Εκκαθάρισης στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων σύμφωνα με τους όρους της ΠΟΛ 1104/9-5-2011 και της υπ’ αρ. Δ5 1105529 ΕΞ 2011/δις.
2. Η VIVA ως Φορέας Εκκαθάρισης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συλλέγει Συναλλαγές με χρήση της Κάρτας Αποδείξεων προς καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών των Πληρωτών δικαιούχων της Κάρτας Αποδείξεων σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 2238/1994 για το σύνολο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
3. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι οφείλει να εφαρμόζει και να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα δε δηλώνει ότι γνωρίζει, εφαρμόζει και συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, των διατάξεων περί έκδοσης και παράδοσης Φορολογικών Παραστατικών στους Πληρωτές και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3943/2011 και την ΠΟΛ 1104/9-5-2011 περί θεσμοθέτησης της Κάρτας Αποδείξεων και της καταχώρησης στοιχείων συναλλαγών σε αυτήν.
4. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της δυνατότητας καταχώρησης συναλλαγών στην Κάρτα Αποδείξεων του εκάστοτε δικαιούχου καθώς και με τις σχετικές Οδηγίες που θα του γνωστοποιούνται εκάστοτε για το σκοπό αυτό από την VIVA, μέσω της Πλατφόρμας VIVA.
 
ΣΤ. Ορισμοί
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων αλλά και των Οδηγιών που διέπουν και εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες VIVA, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις όπου αναφέρονται σε αυτούς θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να εμπλουτίζει, επικαιροποιεί και εν γένει να τροποποιεί τους κάτωθι Ορισμούς από καιρού εις καιρόν. Οι παρόντες Ορισμοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και είναι εξίσου δεσμευτικοί με αυτούς.
1. Αντιπρόσωπος VIVA: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ εξ΄ ονόματος της VIVA σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ν. 3862/2010.
2. Ανώτατο Όριο Συναλλαγών: Tο ισόποσο Συναλλαγών που επιτρέπεται να εκτελεί η Επιχείρηση χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της VIVA ή/και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων ταυτοποίησης της Επιχείρησης ή/και του Πληρωτή ως Κατόχου από την Επιχείρηση.
3. Αποδεικτικό Καταχώρησης: Το ηλεκτρονικό ή έγχαρτο έγγραφο, με το οποίο επιβεβαιώνεται η καταχώρηση των Στοιχείων Καταχώρησης στην Κάρτα Αποδείξεων του Πληρωτή – Δικαιούχου της Κάρτας Αποδείξεων.
4. Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο αρ. 4§21 του Ν. 3862/2010.
5. Αυτοπρόσωπη Συναλλαγή: Κάθε συμφωνία προμήθειας Προϊόντων μεταξύ της Επιχείρησης και ενός Πληρωτή που συνάπτεται με ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή εκπροσώπων τους, η εξόφληση του αντιτίμου των οποίων πραγματοποιείται με Φυσική Πληρωμή.
6. Δελτίο Ηλεκτρονικής Χρέωσης: Η απόδειξη πραγματοποίησης μίας Συναλλαγής με χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα στοιχεία της Επιχείρησης, το ποσό και η ημερομηνία της Συναλλαγής και ο αριθμός της Κάρτας ή τμήμα αυτού για λόγους ασφάλειας.
7. Δέσμευση Συναλλαγής: Η παρακράτηση του αντιτίμου μίας Συναλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή του στην Επιχείρηση εντός της προβλεπόμενης στους Όρους προθεσμίας, η οποία πραγματοποιείται λόγω α) αμφισβήτησης της εν λόγω συναλλαγής ή/και β) διερεύνησης της Συναλλαγής από τη VIVA ή και από συνεργαζόμενους με αυτή Χρηματοπιστωτικούς Φορείς για οποιονδήποτε λόγο ή/και γ) εκκρεμούς διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας της Επιχείρησης ή του Πληρωτή ως Κατόχου, και για όσο διάστημα διαρκούν οι ανωτέρω συνθήκες.
8. Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης: Η διαδικασία παροχής από την Επιχείρηση προς τη VIVA των στοιχείων και πληροφοριών που η τελευταία αιτείται, προκειμένου να εγγραφεί η Επιχείρηση στην Πλατφόρμα VIVA και η διαδικασία επιβεβαίωσης και διασταύρωσης των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών.
9. Διαδικτυακός Τόπος Επιχείρησης: Ο διαδικτυακός τόπος/ιστοσελίδα που ανήκει στην ή νομίμως διαχειρίζεται η Επιχείρηση ή τρίτος πάροχος υπηρεσιών για λογαριασμό της Επιχείρησης, μέσω του οποίου η Επιχείρηση παρουσιάζει ή/και προωθεί ή/και διαθέτει τα Προϊόντα της προς το κοινό, ο οποίος δύναται να υποστηρίζει την ολοκλήρωση Συναλλαγών.
10. Διαδικτυακός Τόπος VIVA: Ο διαδικτυακός τόπος τον οποίο διαχειρίζεται η VIVA και μέσω του οποίου παρουσιάζονται η VIVA και οι Υπηρεσίες VIVA
11. Διαθέσιμα Ποσά: Το ονομαστικό ποσό σε ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των εγκεκριμένων Συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν με χρήση της Πλατφόρμας VIVA ανεξαρτήτως του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ οποιουδήποτε Πληρωτή και της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης είσπραξης και μέσω Αντιπροσώπων της VIVA, εντός μίας ημερολογιακής ημέρας, αφαιρουμένου του συμφωνηθέντος κόστους συναλλαγής της VIVA, όπως και κάθε άλλου ποσού που δικαιούται να παρακρατήσει ή να συμψηφίσει η VIVA δυνάμει των Όρων.
12. Δικαιούχος Κάρτας Αποδείξεων: Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί νομίμως Κάρτα Αποδείξεων, την οποία έχει ενεργοποιήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Έγκριση Συναλλαγής: Η έγκριση που δίδεται από τη VIVA στην Επιχείρηση για την πραγματοποίηση μίας Συναλλαγής, το αντίτιμο της οποίας υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον Ανώτατο Όριο Συναλλαγών ή όποτε άλλοτε απαιτείται σύμφωνα με τους Όρους ή τις Οδηγίες.
14. Εντολή Χρέωσης: Κάθε εντολή χρέωσης Κάρτας, την οποία δίδει ο Κάτοχος για τη διενέργεια και ολοκλήρωση μίας Πληρωμής στο πλαίσιο μίας Συναλλαγής.
15. Επιτόκιο Αναφοράς: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο αρ. 4§20 του Ν. 3862/2010.
16. Εξ Αποστάσεως Συναλλαγή: Κάθε συμφωνία προμήθειας Προϊόντων μεταξύ της Επιχείρησης και ενός καταναλωτή που συνάπτεται από απόσταση, χωρίς δηλαδή την ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη παρουσία των συναλλασσομένων ή των εκπροσώπων αυτών, με χρήση του Διαδικτυακού Τόπου Επιχείρησης ή και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. τηλέφωνο) και το αντίτιμο της οποίας καταβάλλεται με Πληρωμή.
17. Επιχείρηση: Το νομικό πρόσωπο ή/και ο επαγγελματίας που δραστηριοποιείται εμπορικά στην Ελληνική Επικράτεια παρουσιάζοντας και διαθέτοντας τα Προϊόντα του προς το κοινό σε Φυσικό Σημείο Πώλησης ή/και μέσω του Διαδικτυακού Τόπου Επιχείρησης και το οποίο αποδέχεται την εξόφληση μίας Συναλλαγής με Φυσικά ή/και με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμής και συμβάλλεται στην παρούσα και ενεργεί στο πλαίσιο αυτής ως Χρήστης Δικαιούχος.
18. Ηλεκτρονική Μερίδα Επιχείρησης (Account): H προσωπική σελίδα διαχείρισης των παρεχομένων στην Επιχείρηση Υπηρεσιών VIVA, η οποία ενεργοποιείται σύμφωνα με τους Όρους προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή των ενεργοποιημένων Υπηρεσιών VIVA και στην οποία έχουν πρόσβαση αποκλειστικά τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από την Επιχείρηση πρόσωπα, με χρήση του Κωδικού Πρόσβασης, και η οποία εντάσσεται στην Πλατφόρμα της VIVA για τους σκοπούς της παρούσης.
19. Ηλεκτρονική Πληρωμή: Η χρέωση του αντιτίμου μίας Συναλλαγής, η οποία εκτελείται με ή χωρίς την ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη παρουσία των συναλλασσομένων ή των εκπροσώπων αυτών με χρήση υποδομών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της συγκατάθεσης του Πληρωτή παρεχόμενης ηλεκτρονικά μέσω πληροφοριακής διαδικτυακής ή τηλεπικοινωνιακής εφαρμογής με χρήση μεθόδων ή μέσων όπως WEB POS, Phone POS κ.λπ.
20. Κάρτα: Το πλαστικό δελτίο στο οποίο είναι αποτυπωμένα το σήμα και το λογότυπο της εκδούσας τη συγκεκριμένη Κάρτα Τράπεζας, τα σήματα των διεθνών οργανισμών VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD INTERNATIONAL, DINERS CLUB INTERNATIONAL, AMERICAN EXPRESS ή σήματα άλλων Νομικών Προσώπων (Οργανισμών, επιχειρήσεων κ.λπ.) που προσδιορίζουν τις κάρτες που εκδίδονται και χορηγούνται από αναγνωρισμένες διεθνώς Τράπεζες, το οποίο αποτελεί το χρεωστικό, πιστωτικό ή/και προπληρωμένο μέσο πληρωμής από τον Κάτοχο για την προμήθεια Προϊόντων από την Επιχείρηση.
21. Κάρτα Αποδείξεων: Η μαγνητική κάρτα που χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα με στόχο τη χρησιμοποίησή της για την καταχώρηση των Στοιχείων Καταχώρησης μίας Συναλλαγής και τη διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προς αποθήκευση και επεξεργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
22. Κάτοχος: Το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί και χορηγηθεί, δυνάμει σχετικής σύμβασης, Κάρτα, στην εμπρόσθια όψη της οποίας είναι αποτυπωμένο το όνομά του και στην οπίσθια  έχει τεθεί η υπογραφή του ή κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί την Κάρτα.
23. Kωδικοί Πρόσβασης: Ο μοναδικός κωδικός που ανατίθεται από τη VIVA στην Επιχείρηση κατά τη Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση και η διαχείριση της Ηλεκτρονικής Μερίδας Επιχείρησης καθώς και οι μοναδικοί κωδικοί που ανατίθενται εκάστοτε στην Επιχείρηση στο πλαίσιο της λειτουργίας των ενεργοποιημένων εκάστοτε Υπηρεσιών προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση διαφόρων τύπων παρεχομένων Υπηρεσιών VIVA ανάλογα με τη διαβάθμιση ασφαλείας και την εκάστοτε ασφαλή διαδικασία που εφαρμόζει και γνωστοποιεί η VIVA.
24. Λογαριασμός Επιχείρησης: Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Επιχείρηση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, ο αριθμός του οποίου, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή του, γνωστοποιείται στην VIVA από την Επιχείρηση εγγράφως προκειμένου η VIVA να προβαίνει στην κατάθεση των Διαθεσίμων Ποσών σε αυτόν.
25. Μέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο αρ. 4§25 του Ν. 3862/2010.
26. Οδηγίες: Οι διαδικασίες, κατευθυντήριες, εντολές και εν γένει πληροφορίες που παρέχονται εκάστοτε στην Επιχείρηση από την VIVA στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και οι οποίες αποσκοπούν στην υλοποίηση της παρούσης συνεργασίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η Επιχείρηση άλλως παρέχεται στην VIVA δικαίωμα καταγγελίας της συμβατικής σχέσης. Στο βαθμό που δυνάμει των Οδηγιών τροποποιούνται οι Όροι, ως τους έχει αποδεχθεί η Επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Όρων περί της αποδοχής και ισχύος των τροποποιήσεών τους από την VIVA.
27. Πλατφόρμα VIVA: Η πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η VIVA για την ασφαλή ολοκλήρωση Συναλλαγών μέσω της συλλογής Στοιχείων Συναλλαγής, το είδος και η διαδικασία συλλογής των οποίων προσδιορίζεται, εντός της Πλατφόρμας VIVA, ανά είδος διαθέσιμης Υπηρεσίας.
28. Πληρωμή: Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Πληρωμή περιλαμβάνει τόσο την Φυσική και Ηλεκτρονική Πληρωμή.
29. Πληρωτής: Το πρόσωπο το οποίο καταβάλλει στην Επιχείρηση το αντίτιμο των Προϊόντων στο πλαίσιο μίας Συναλλαγής με χρήση οποιουδήποτε μέσου.
30. Προϊόντα: Τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που διαθέτει η Επιχείρηση στο κοινό.
31. Στοιχεία Καταχώρησης: Οι πληροφορίες που αφορούν σε μία Φυσική ή Ηλεκτρονική Συναλλαγή που επιτρέπεται να συλλέγονται και να καταχωρούνται στην Κάρτα Αποδείξεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
32. Στοιχεία Κατόχου: Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στον Κάτοχο και μπορούν να τον ταυτοποιήσουν προσωπικά και οι οποίες αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μίας Συναλλαγής, όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία λήξης Κάρτας κ.λπ.
33. Στοιχεία Συναλλαγής: Οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε να καταχωρηθούν στην Πλατφόρμα VIVA, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της χρέωσης μίας Συναλλαγής, το αντίτιμο της οποίας καταβάλλεται με Κάρτα.
34. Συναλλαγή: Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Συναλλαγή, περιλαμβάνει τόσο την Εξ Αποστάσεως, όσο και την Αυτοπρόσωπη Συναλλαγή.
35. Συναλλαγματική Ισοτιμία Αναφοράς: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο αρ. 4§18 του Ν. 3862/2010.
36. Σύστημα Τράπεζας: Το σύστημα αυτοματοποιημένης έγκρισης και εκκαθάρισης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Τράπεζας, με την οποία συνεργάζεται εκάστοτε η VIVA για την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Πληρωμής.
37. Τεχνικές Προδιαγραφές: Οι Τεχνικές Προδιαγραφές τις οποίες οφείλει η Επιχείρηση να πληροί ως προς τις διαδικτυακές εφαρμογές και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών VIVA και οι οποίες γνωστοποιούνται εκάστοτε από την VIVA στην Επιχείρηση σε συνέχεια ελέγχου τεχνικής συμβατότητας των με την αντίστοιχη υποδομή της VIVA.
38. Υπηρεσίες VIVA: Οι υπηρεσίες που παρέχει η VIVA όπως αυτές γνωστοποιούνται εκάστοτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου VIVA.
39. Φορέας Εκκαθάρισης: Εν προκειμένω, η VIVA.
40. Φορολογικό παραστατικό: Το παραστατικό απόδειξης ολοκλήρωσης μίας Συναλλαγής που οφείλει να εκδώσει η Επιχείρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
41. Φυσική Πληρωμή: Η καταβολή του αντιτίμου μίας Συναλλαγής με αυτοπρόσωπη παρουσία των συναλλασσομένων ή των εκπροσώπων αυτών με χρήση μέσω ή μεθόδων, όπως μετρητά, επιταγή, Κάρτα, αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ.
42. Φυσικό Σημείο Πώλησης: Κάθε σημείο παρουσίασης και διάθεσης των Προϊόντων της Επιχείρησης εκτός διαδικτυακής παρουσίασης και διάθεσης.
43. Χρήστης Δικαιούχος: Ο Χρήστης των Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο μιας Πράξης Πληρωμής
 
Μη αποδεκτοί πελάτες
Σύμφωνα με την «Πολιτική αποδεκτών πελατών» η VIVA δεν παρέχει Υπηρεσίες Πληρωμών στις ακόλουθες κατηγορίες Επιχειρήσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οποιοδήποτε πρόσωπο αιτείται ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ στην VIVA δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές της κατηγορίες.

1. Καζίνο και εταιρείες στοιχημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια ή εποπτεία, περιλαμβανομένων των online εταιρειών τυχερών παιγνίων.
2. Εικονικές τράπεζες και πάροχοι Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χωρίς νόμιμη άδεια
3. Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού


Μη αποδεκτές κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών Παραδείγματα
Όπλα Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, καθώς και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πυροβόλα όπλα, μεταμφιεσμένα, ανιχνεύσιμα ή Switchblade μαχαίρια, όπλα πολεμικών τεχνών, σιγαστήρες, πυρομαχικά, όπλα και δακρυγόνα.
Πυροτεχνικές συσκευές και επικίνδυνα υλικά Τα πυροτεχνήματα και τα συναφή προϊόντα. Τοξικά, εύφλεκτα, και τα ραδιενεργά υλικά και ουσίες, πυρίτιδα και εκρηκτικά
Πορνογραφικό υλικό και υπηρεσίες • Η πορνογραφία και οι υπηρεσίες Συνοδείας ή Ραντεβού.
• Πορνογραφικό υλικό με ανήλικους, ή περιεχόμενο που μπορεί να εκληφθεί ως παιδοφιλία
Ναρκωτικά και παραφαρμακευτικά σκευάσματα Οι ελεγχόμενες ουσίες, ναρκωτικά, τα παράνομα ναρκωτικά, και τα εξαρτήματα των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοδραστικών και φυτικά φάρμακα, όπως η salvia και τα μαγικά μανιτάρια και τα υλικά προώθησης της χρήσης τους. Οι νομικά μη παράνομες ουσίες, όπως τα φυτά ή τα βότανα, με τρόπο που μέσω κατάποσης, εισπνοής, εξόρυξης ή διαφορετικά χρησιμοποιούμενη οποιαδήποτε ουσία ή ένωση που θα παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα παράνομο ναρκωτικό.
Gaming / τυχερά παιχνίδια Λαχεία, αθλητικά στοιχήματα, συμμετοχές-εγγραφή σε απευθείας σύνδεση παιχνιδιού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό σε αυτά περιεχόμενο.
Προϊόντα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Xρήματος Κάρτες Ηλεκτρονικού Χρήματος και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες
Πολύτιμα υλικά Μαζική πώληση σπανίων ή πολύτιμων μετάλλων ή λίθων
Συνταγογραφούμενα φάρμακα και ιατρικές συσκευές Φάρμακα ή άλλα προϊόντα που απαιτούν συνταγή από έναν εξουσιοδοτημένο ιατρό ή κτηνίατρο. Ιατρικές συσκευές που απαιτούν ειδική άδεια για τη διανομή τους. Φάρμακα υπό δοκιμή ως βοηθήματα
Θαυματουργές θεραπείες Αβάσιμες θεραπείες ή άλλα στοιχεία ως εύκολες λύσεις για την υγεία
Μαζικά εργαλεία μάρκετινγκ Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογισμικό, ή άλλα προϊόντα που επιτρέπουν αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam)
Ζώα & Σπόροι Φυτών Ζωικά μέρη, το αίμα, ή υγρά και τοξικά ζιζάνια. Απαγορεύονται σπόροι φυτών ή άλλων οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων προϊόντων που απειλούνται με εξαφάνιση ή προστατεύονται με νόμο)
Πνευματικά δικαιώματα και λογισμικό Αντίγραφα βιβλίων, μουσική, ταινίες, και οποιοδήποτε άλλο χωρίς άδεια υλικό συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων. Μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα λογισμικού, βιντεοπαιχνιδιών και άλλα.
Παραποιημένα εμπορεύματα ή απομιμήσεις Αντίγραφα ή απομιμήσεις σχεδιαστή ή άλλων αγαθών και αντικείμενων. Μη επικυρωμένα αυτόγραφα προσωπικοτήτων. Ψεύτικα αντίγραφα, νομίσματα, γραμματόσημα, εισιτήρια και άλλα.
Συσκευές ή τεχνικές για την απελευθέρωση των τεχνικών μέτρων προστασίας Mod chips ή άλλες συσκευές για την καταστρατήγηση τεχνικών μέτρων προστασίας για τις ψηφιακές συσκευές, καθώς και για το ξεκλείδωμα iPhones
Οικονομικά ή άλλα προϊόντα, υπηρεσίες, ασφάλειες και υποθηκευόμενες αξίες Οι επενδύσεις, αναχρηματοδότηση ή μεταβίβαση μη εισπράξιμου χρέους, χρηματιστηριακές εκταμιεύσεις, εντολές πληρωμών, ταξιδιωτικές επιταγές, μετοχές, ομόλογα, ή άλλα συναφή χρηματοοικονομικά προϊόντα, ασφάλειες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που ρυθμίζονται ή απαγορεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο
Κυβερνητικές ταυτότητες, έγγραφα, ή στολές Κυβερνητικές ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα, τίτλοι ευγενείας, καθώς και στολές
Hacking και Cracking υλικά Εγχειρίδια, οδηγοί, πληροφορίες, ή εξοπλισμοί που παραβιάζουν το δίκαιο που βλάπτει ή επιτρέπει παράνομη πρόσβαση σε λογισμικό, διακομιστές, ιστοσελίδες, ή άλλα προστατευόμενα στοιχεία
Ανθρώπινα Μέρη Όργανα ή άλλα μέρη του σώματος, σωματικά υγρά, βλαστικά κύτταρα, έμβρυα
Κλοπιμαία Υλικά, προϊόντα, ή πληροφορίες προώθησης παράνομων αγαθών ή παράνομων πράξεων, διακίνηση εμπορευμάτων που δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να έχουν το δικαίωμα πώλησης καθώς και προϊόντα που παράγονται με παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου. Λαθραία εμπορεύματα και μηχανοκίνητα οχήματα που υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης. αγαθά που καταγράφονται στα δημόσια μητρώα (όπως η ακίνητη περιουσία) και των οποίων η μεταβίβαση απαιτεί διατυπώσεις που δεν μπορεί νομικώς να ολοκληρωθούν σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση.
Παράνομος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Τα βοηθήματα που προορίζονται για την απόκτηση σημάτων καλωδιακής και δορυφορικής δωρεάν. Τα καλώδιο descramblers και τα μαύρα κουτιά, κάρτες πρόσβασης, προγραμματισμένες κάρτες πρόσβασης και unloopers, παράνομα εργαλεία ή προϊόντα για την τροποποίηση κινητών τηλεφώνων και άλλες συσκευές που κρίνονται παράνομες από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της χώρας στην οποία τα εμπορεύματα προσφέρονται προς πώληση
Πολυεπίπεδο μάρκετινγκ και προγράμματα δημιουργίας πλούτου Πολυεπίπεδο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των online randomizers πληρωμής), μήτρα, πυραμίδα, Ponzi συστήματα, τα προγράμματα δημιουργίας πλούτου, καθώς και όλα τα παρόμοια προγράμματα
Επιθετικά εμπορεύματα Αγαθά, λογοτεχνία, προϊόντα ή άλλα υλικά που:
• Δυσφημούν ή συκοφαντούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδες ανθρώπων με βάση τη φυλή, την εθνότητα, εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο ή άλλους παράγοντες
• Δυσφημούν ή συκοφαντούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδες ατόμων που προστατεύονται από τη δυσφήμιση ή συκοφαντία από την ισχύουσα νομοθεσία
• Ενθαρρύνουν ή υποκινούν βίαιες πράξεις
• Προωθούν μισαλλοδοξία και μίσος
• Ενθαρρύνουν ή να υποστηρίζουν συμμετοχή σε τρομοκρατικές ομάδες ή άλλες οργανώσεις που απαγορεύονται από το νόμο
• Προωθούν ρεβιζιονιστικές θεωρίες απαγορευμένες από την ισχύουσα νομοθεσία
• Παραβιάζουν τα χρηστά ήθη
Εγκληματικότητα Φωτογραφίες, σκηνές ή αντικείμενα, όπως τα προσωπικά αντικείμενα, που συνδέονται με εγκληματίες ή εγκληματικές πράξεις.
Ρυθμιζόμενα εμπορευμάτα Οι αερόσακοι και οι μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο, φρέον ή παρόμοιες ουσίες ψυκτικών, χημικών και βιομηχανικών διαλυτών. Ιατρικές διαδικασίες. Τίτλοι αυτοκίνητου, πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτου, διακριτικά της αστυνομίας, Ιατρικές συσκευές, φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα, και άλλα
Προστατευόμενα πολιτιστικά αντικείμενα και έργα τέχνης Υλικό που καλύπτεται από τη Σύμβαση του 1970 της UNESCO για απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών καθώς και κάθε άλλου σχετικού αγαθού για το οποίο ισχύει περιορισμός από το νόμο ως προς την πώληση, εξαγωγή ή μεταφορά τους. Artifacts, σχηματισμοί σπηλαίων (σπηλαιοθεμάτων, σταλακτίτες, σταλαγμίτες και άλλα) και οι τάφοι που σχετίζονται με τα στοιχεία που προστατεύονται από εθνικούς και ομοσπονδιακούς νόμους
Traffic συσκευές Ραντάρ jammers, πινακίδες, μετατροπείς σήματος κυκλοφορίας, και συναφή προϊόντα
Ακαδημαϊκές εργασίες και υπηρεσίες test-taking Διατριβές και ακαδημαϊκές εργασίες. Προσφορές για test-taking υπηρεσίες